Franziska Kümmerling


with Brömßer, N. , Steinbrenner, J. , Sternagel, J. , Günzel, S. , Mersch, D. , Keskin, M. , Blümle, C. , Krämer, S. , Ott, M. , 2014, Themen — Begriffe — Elemente, in S. Günzel, D. Mersch & F. Kümmerling (Hrsg.), Bild, Stuttgart, Metzler, pp. 279-371.

with Mersch, D. , Ruf, O. , Wyss, B. , Bonnemann, J. , Finke, M. , 2014, Grundlagen, in S. Günzel, D. Mersch & F. Kümmerling (Hrsg.), Bild, Stuttgart, Metzler, pp. 1-39.

with Günzel, S. , Mersch, D. (eds) , 2014, Bild: ein interdisziplinäres Handbuch, Metzler, Stuttgart.

with Günzel, S. , 2010, Anhang, in S. Günzel & F. Kümmerling (Hrsg.), Raum, Stuttgart, Metzler, pp. 323-372.

with Günzel, S. (eds) , 2010a, Raum: ein interdisziplinäres Handbuch, Metzler, Stuttgart.